Haber

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, becerileri ön plana alıyor

Milli Bakanlığı, zorunlu derslere ait “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” yeni müfredat taslağını paylaştı.

Açıklanan yeni müfredat taslağı, internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüşe açılacak.

Taslak için bir hafta süresince görüş bildirilebilecek.

Bir haftalık askı sürecinin ardından müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca son düzenlemelerin ardından son şekline ulaşacak.

Yeni müfredat becerileri geliştirmek odaklı olacak

Son yılların en kapsamlı çalışmasında bilgi temelli müfredattan beceri örgüsü temelli müfredata adım atılıyor.

Yeni müfredat uzun soluklu olacak

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı.

Yeni müfredat kademeli olarak uygulanacak

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

Bütüncül bir model

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin öğrenci profili, beceriler çerçevesi, erdem-değer-eylem modeli, sistem okuryazarlığı, alana ait bilgi kümeleri bileşenlerinden oluşan bütüncül bir model olduğu açıklandı.

Öğretme öğrenme yaşantıları

Öğretme öğrenme yaşantıları şu bileşenlerden oluşuyor:

• Öğrencilerin ünite, tema ya da öğrenme alanı ile ilgili ihtiyaç duyacağı ön öğrenmeleri gösteren temel kabuller;

• Öğrencilerin hangi bilgi ve becerilere sahip olduklarının yanı sıra öğrenme sürecinde ilgi ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yapılan ön değerlendirme süreci;

• Öğrencilerin mevcut bilgi ve becerileri ile edinecekleri bilgi ve beceriler arasında bağlantı oluşturma sürecini ifade eden köprü kurma;

• Modelin temel öğrenme yaklaşımları ile uyumlu şekilde, öğrenci merkezli bir anlayış çerçevesinde yapılandırılan öğretme-öğrenme uygulamaları,

• Her öğrencinin yetenek, ilgi ve öğrenme profilini göz önünde bulundurarak kapsayıcı bir eğitim ortamı sunan farklılaştırma uygulamaları.

Yeni müfredatta neler var:

Yeni müfredatla içeriğin sadeleştiği belirtildi.

Ders saatlerinde değişikliğe gidilmedi.

Yaşantı temelli öğrenme, bağlam temelli öğrenme, proje temelli öğrenme, sorgulamaya dayalı öğrenme, iş birlikli öğrenme modelleri uygulanacak.

Sosyal Sorumluluk Programı, Hayat Boyu Öğrenme, adalet, aile bütünlüğü, çalışkanlık, dostluk, duyarlılık, dürüstlük, estetik, mahremiyet, merhamet, mütevazılık ve özgürlük kavramlarını programlı bir şekilde kazandırılmaya çalışılacak.

Öğrencilere eğitim programında bütünleşik yaklaşımlar sunulacak.

Sosyal duygusal öğrenme becerileri kazandırılacak.

Yeni müfredatta Türkçe önemseniyor.

Veriye dayalı eğitim amaçlanıyor.

Fen bilimleri dersinde sorgulama ön plana çıkıyor.

Sadece akademik kariyere odaklanma terk ediliyor.

Yeni bir öğrenci profili çiziliyor.

4 dil becerisini artırmak için yeni uygulamalar devreye giriyor.

Dijital ortamın kullanılmasında yaş sınırı aşağıya çekiliyor.

12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı

İncelemeye açılan taslakta ortaöğretim matematik müfredatındaki açıklamaya göre integral kavramına yer verilmeyeceği şöyle dile getiriliyor:

Değişimleri fonksiyonlar aracılığıyla incelemenin en etkili matematiksel yöntem ve araçlarını oluşturan limit ve türev kavramları ile bu kavramların uygulamalarına 12. sınıfta Değişimin Matematiği teması altında yer verilmiştir. Programda hâlihazırda oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmemiş, limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Limitin türevin temelini oluşturmasının yanı sıra bir fonksiyonun belirli bir nokta civarındaki veya sonsuzdaki davranışını inceleme aracı olması boyutuna da yer verilmiştir. Türevde ise mevcut içeriklere ek olarak değişimleri anlamlandırmakta ve türevin uygulamalarında önemli bir rolü olduğu düşünülen diferansiyel kavramına, ortalama değer teoremi ve Rolle teoremine yer verilmiştir. Türevle ilgili yorum ve çıkarımlara problem çözme odaklı bir yaklaşımla yer verilmiştir.

Dil bilgisi yerine dil yapısı

Yeni müfredata göre, dil yapıları ve söz varlığının öğretme-öğrenme sürecinde kullanımına ilişkin takip edilecek uygulama esasları şöyle:

Programda geleneksel dil bilgisi öğretimi anlayışından uzaklaşıldığını kavramsal düzeyde gösterebilmek için ‘dil bilgisi’ yerine ‘dil yapıları’ ifadesi kullanılmıştır. Açıklamalarda kullanılan dil, işlevsel yaklaşıma uygun olarak oluşturulmuştur. Bu doğrultuda, klasik dil bilgisi öğretimindeki ‘-yor ekinin görevleri’ yerine ‘Yargının gerçekleşme anını, gerçekleşme anından öncesini, gerçekleşme anından sonrasını ve sürekliliğini gösteren söz varlığı/dil yapıları nelerdir?’ sorusuna yanıt oluşturacak şekilde işlevsel bir yaklaşım benimsenmiştir.

Noktalama işaretleri

Noktalama işaretlerinin işlevleri ve yazım kuralları okuma metinlerindeki kullanımlarından hareketle etkinliğe dönüştürülür. Dinlemede/izlemede ise noktalama işaretlerinin konuşmaya (durak, vurgu, tonlama) etkilerine dikkat çekilir. 5 ve 6. sınıflarda noktalama işaretlerinin ve yazım kurallarının yaygın kullanılan, 7 ve 8. sınıflarda ise az rastlanılan özellikleri etkinliğe dönüştürülür.

Dil bilgisinde ezberin dışına çıkılacak

Dil yapılarının işlenişi; öğretmenin konuyu tahtaya yazdığı, öğrencilerin de defterine aktardığı, edilgen ve ezbere dayalı bir süreç olmamalıdır. Bu nedenle programda dil yapıları ile ilgili ayrı bir öğrenme çıktısına yer verilmeyerek öğretim aşamasında dil yapılarının bir ‘amaç’ olarak görülmesinin önüne geçilmiştir. Öğrencilerin dil yapılarını bir ‘araç’ olarak kullanıp okuduklarını ve dinlediklerini daha iyi anlayabilmeleri; daha nitelikli sözlü ve yazılı üretimler yapmaları hedeflenmiştir. Böylece hem eklerin hem de söz varlığının işlevlerine odaklanılarak ezberin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu sebeple dil yapıları ölçme ve değerlendirme süreçlerine dahil edilmemelidir.

Öğrenme ortamlarının seçiminde amaç

Öğrenme ortamlarının seçiminde amaçlanan konular şunlar:

-Öğrenme deneyimlerini şekillendirme

-Öğrenci katılım ve motivasyonunu artırma

-Öğrenmeyi farklılaştırma

-Öğrenmeyi somutlaştırma

-Öğrenmede dayanışmayı teşvik etme

-Teknolojiyi kullanma

-Değerlendirme ve geri bildirim sağlama

-Çevre duyarlılığını ve ahlaki gelişimi destekleme

Geleneksel Fiziksel Öğrenme Ortamları

• Sınıflar: Derslerin gerçekleştiği tipik fiziksel sınıf ortamları.

• Laboratuvarlar: Deneylerin yapıldığı öğrenme alanları.

• Kütüphaneler: Araştırma ve kaynaklara erişim amacıyla kullanılan alanlar.

• Atölyeler: Pratik becerilerin öğrenildiği alanlar.

Çevrim İçi Öğrenme Ortamları

Çevrim İçi Öğrenme Ortamları

• Sanal Sınıflar: Çevrim içi platformlar üzerinde gerçekleşen canlı dersler.

• Eğitim Portalleri: Öğrencilerin çeşitli ders içeriklerine erişebildiği çevrim içi platformlar.

• Eğitim Uygulamaları: Web tabanlı veya mobil öğrenme uygulamaları.

• Web Seminerleri: Çevrim içi sunum ve tartışmaların gerçekleştiği etkinlikler.

Sosyal Öğrenme Ortamları

• Topluluk Tabanlı Öğrenme Ortamları: Öğrencilerin bir araya gelerek etkileşimde bulunduğu ve birlikte öğrenme deneyimi yaşadığı eğitim alanları.

• Kulüp ve Organizasyonlar: Ortak ilgi alanlarına sahip öğrencilerin bir araya geldiği gruplar.

Açık Alan/Sınıf Dışı Öğrenme Ortamları

• Doğal Çevreler: Açık hava etkinlikleri ve doğada öğrenme için kullanılan alanlar.

• Sanatsal, Bilimsel, Kültürel ve Sportif Mekânlar: Müze, bilim kurum ve kuruluşları, spor eğitimi merkezleri, galeri vb. alanlar.

Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Öğrenme Ortamları

• Sanal Gerçeklik (VR) Tabanlı Öğrenme Ortamları: Sanal gerçeklik teknolojisi ile oluşturulan öğrenme alanları.

• Artırılmış Gerçeklik (AR) Tabanlı Öğrenme Ortamları: Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile fiziksel dünyaya dijital içerikler eklenerek oluşturulan öğrenme ortamları.

Dest saatleri belirtildi

Yeni müfredatta tüm derslerde işlenecek konuların ders saatlerinden bu derslerde okutulacak kitapların özelliklerine kadar tüm detaylar yer alıyor.

Öğretim Programları Ortak Metni

İlkokul Türkçe Dersi 1, 2, 3, ve 4. Sınıflar

İlkokul Matematik Dersi 1, 2, 3 ve 4. Sınıflar

Fen Bilimleri Dersi 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar

Hayat Bilgisi Dersi 1, 2 ve 3. Sınıflar

İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Dersi 4. Sınıf

Ortaokul Türkçe Dersi 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar

Ortaokul Matematik Dersi 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar

Sosyal Bilgiler Dersi 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 8. Sınıf

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar

Peygamberimizin Hayatı Dersi 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar

Kur’an-ı Kerim Dersi 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar

Peygamberimizin Hayatı Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar

Kur’an-ı Kerim Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar

Temel Dini Bilgiler Dersi 9. Sınıf

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu